Polityka prywatności

W momencie akceptacji formularza do składania zamówienia zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO, zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie znajdującym się na http://sklep.magazynflower.com/prywatnosc.html.
Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030).
Usługodawca przetwarza dane osobowe w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.
Klient ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.
W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych w formularzu zamówienia może on wezwać Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji.
Usługodawca jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionych do tego na podstawie przepisów prawa, a w przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym czasopism w wersji papierowej, dane osobowe zostaną udostępnione firmie kurierskiej, w celu doręczenia zamówionych egzemplarzy.